Colecţia de Etnologie

Elemente mitice precreștine și creștine în colinda românească, 232 p.

Autori: Aura Văceanu
Consider că este necesară alocarea unui capitol mai amplu folclorului de iarnă, pentru ca preadolescenţii şi adolescenţii, aflaţi într-o etapă de formare a personalităţii, să cunoască această poezie ceremonială şi să o aprecieze pentru frumuseţea imaginilor şi valoarea literară, pentru limba cu parfum arhaic, şi nu în ultimul rând pentru muzica ei. Cred că trebuie să conştientizeze că aceste nestemate ale literaturii populare româneşti sunt expresia geniului creator al poporului nostru, că alături de celelalte creaţii ale literaturii populare au un rol fundamental în asigurarea identităţii spirituale a neamului. Iar legătura dintre literatura cultă şi cea populară, se face prin studierea textelor marilor scriitori români/ străini, inspirate din literatura populară, şi mă refer aici la basm, baladă, doină şi legendă. Bogăţia variantelor, bucură şi deconcertează, în acelaşi timp, pe oricine se arată interesat de acest subiect.

Pret: 21.00 LEI

Deschideri etnologice. In honorem Sabina Ispas la 75 de ani, 220 p.

Autori: Laura Jiga Iliescu, Mihaela Nubert Chețan (coord.)
Articolele din volum acoperă o paletă diversă a investigaţiilor asupra culturii orale tradiţionale şi moderne, a expresiilor sale verbale, muzicale, coreice, cercetate de folcloristică, etnomuzicologie, etnocoreologie, etnografie şi discipline conexe: istoria cercetărilor, dinamica obiectului de studiu, organizarea internă a expresiilor formalizate în genuri şi specii, instrumente de lucru, arhive şi patrimoniu, cultura minorităţilor, peisaje culturale, abordări comparative, discurs metaştiinţific şi, nu în ultimul rând, creaţie de autor.

Pret: 35.70 LEI

Elemente de geografie mitică a României, Cășușul, 202 p.

Autori: Ionuț Semuc
Călușul se cere cunoscut în profunzime, cercetarea sa nu poate rămâne numai la suprafață, mărginindu-se la simpla descriere a dansului așa cum este în prezent, ci trebuie să scoată în relief cât mai multe din valențele adânc umane pe care le cuprinde, să îl reconstituie urcând din preistorie, de la simple ipoteze, până la date documentare confirmate, în ultimă instanță să ofere o explicație a unui fapt aparent simplu: cum a ajuns să fie ceea ce este. Este condiția valorificării lui critice, a unei valorificări cu sens cultural adevărat.

Pret: 33.60 LEI

Reflectări ale legăturilor de rudenie în literatura orală aromână, 224 p.

Autori: Iulia Wisoșenschi
În contextul literaturii populare a aromânilor, analiza textelor folclorice, dublată de un corpus de documente de teren, inedite, înregistrate vreme de mai mulţi ani în comunităţi reprezentative de aromâni (fărşeroţi, grămosteni, pindeni) din ţară şi în Peninsula Balcanică, şi de o selecţie riguroasă a unor documente din arhiva institutului, a scos la suprafaţă ponderea semnificativă pe care o deţin relaţiile de rudenie în ansamblul creaţiei folclorice, transgresarea artistică a modelului rudeniei manifestându-se în aproape toate categoriile folclorice epice şi lirice aromâne. La nivelul culturii tradiţionale, funcţionarea relaţiilor de rudenie poate fi analizată din perspectiva a două paliere de manifestare: la un prim nivel, concret-funcţional, aceste relaţii de rudenie semnifică factorul ordonator şi structurant al largii reţele sociale şi reglementează distribuţia complexului de roluri în cultura patriarhală (cu privire la stabilirea ierarhiei, a autorităţii şi a prestigiului social), pe de altă parte, relaţiile de rudenie funcţionează ca un text în interiorul acestui larg context social.

Pret: 27.30 LEI

Cultura antropologică. Studii, cronici, comentarii, 316 p.

Autori: Nicolae Constantinescu; ediție, prefață, note de Cătălin D. Constantin
Volumul de față grupează articolele apărute vreme de cinci ani (2010 – 2015) în paginile revistei Cultura, semnate de binecunoscutul profesor și etnolog Nicolae Constantinescu. Domnul profesor Nicolae Constantinescu a publicat, de-a lungul unei cariere universitare și de cercetare bogate, în diferite reviste de specialitate, din țară și din străinătate, numeroase și importante studii și articole științifice, care astăzi reprezintă, alături de cărțile de autor sau de volumele coordonate ori editate, un reper de necontestat în etnologia și antropologia românească.

Pret: 27.30 LEI

Pași spre sacru. Din etnologia alimentației românești, 226 p.

Autori: Ofelia Văduva
Lucrarea „Pași spre sacru” prezintă un segment al culturii românești, acela ce se referă la fațetele spirituale ale hranei tradiționale (simboluri, credințe, obiceiuri) pledând pentru utilizarea acestor repere ca argumente particularizatoare în căutările identitare actuale privind hrana românească.

Pret: 21.00 LEI

Meglenoromâna actuală în contextual limbilor balcanice, 234 p.

Autori: Radu-Mihail Atanasov
Meglenoromâna, un dialect istoric al limbii române, reprezintă o mică enclavă lingvistică în centrul limbilor care constituie uniunea lingvistică balcanică și este expusă la influențe puternice din partea lor, afectând toate compartimentele ei. Părerea lingviștilor, de talia unui Antoine Meillet, care considerau că structura gramaticală a unei limbi nu poate fi pătrunsă de elemente străine, prin cazul unor idiomuri mici ca meglenoromâna și istroromâna, s-a dovedit inexactă. Relevarea acestor fenomene este de o mare importanță pentru lingvistica generală prin care se verifică postulatele ei. Studiile de acest tip, ca și orice alt studiu, în cazul meglenoromânei capătă o semnificație și mai mare prin faptul că acest dialect românesc este serios angajat pe calea dispariției. Graiul matern este pur și simplu abandonat de vorbitorii ei, în primul rând de cei tineri.

Pret: 26.25 LEI

Peisajele etnografice din România, 190 p.

Autori: Lucian David
Peisajul, locul de manifestare a vieţii, este un concept global interdisciplinar. El denumeşte, într-o primă fază, o parte din natură, un gen de pictură sau o compoziţie literară. Ulterior, i se atribuie utilizări şi sensuri disputate de geografie, istoria artei, arhitectură, ecologie, etnologie, medicină etc., dând naştere unor termeni noi: peisaj natural, peisaj antropic, peisaj cultural, peisaj urban etc.

Pret: 49.35 LEI

De la unealtă la instrument muzical. Câteva însemnări despre instrumentele muzicale populare și despre folclorul românesc, 304 p.

Autori: Iosif Herțea
Volumul de față cuprinde o selecție de articole și comunicări pe tema instrumentelor muzicale populare, publicate sau susținute de-a lungul a două decenii de activitate în domeniu, a subsemnatului, selecție care am socotit a fi utilă cititorului de azi, întrucât organologia folclorică a fost și este încă marginalizată în câmpul studiilor de etnologie, iar articolele, risipite în diferite publicații, sunt astăzi greu accesibile.

Pret: 27.30 LEI

Farmecul indiscret al fundalului. Eseu despre anecdota românească, 312 pag.

Autori: Carolina Bădițescu
Tema cercetării este interesantă nu numai în ce privește specia în sine, ci și din perspectiva relațiilor în care intră cu universul literaturii și, nu mai puțin, cu biografiile autorilor. Socotită, adeseori, un biografem, anecdota se îndepărtează de specia cea mai apropiată, o altă formă scurtă, bancul, prin particularitatea că, fără excepție, construcția se ordonează în jurul unei persoane, deci în ordine reală, istorică, spre deosebire de banc, forma asemănătoare, dar nu identică, operând, ca regulă generală, cu personaje. Lucrarea reușește să izoleze o structură expresivă mai puțin cercetată, să-i stabilească identitatea și statutul estetic, precum și să-i scoată în evidență capacitatea de a funcționa atât în cod oral cât și în cod scriptural.

Pret: 27.30 LEI

First   <<  1 2 3 4 5 6 7  >>  Last

Editura etnologica
SC Daicom Group SRL - Bucureşti
RO 15845313
J40/14271/2003
Email office@etnologica.ro

Facebook Etnologica

Etajuldoi Webdesign